Képzések

5 évfolyamos, nyelvi előkészítőre épülő angol kéttannyelvű osztály

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze és a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására. A tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.

Célja továbbá, hogy különböző kultúrák megismerésén keresztül nevelje a tanulókat megértésre és nyitottságra; törekedjen pozitív én- és országkép kialakítására; értse meg a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fontosságát, valamint könnyítse a tanulók tájékozódását a világban.

Az idegen nyelv tanításának célja, hogy a gyakorlati nyelvi készségek elsajátításával tudatosítsa és erősítse bennük saját anyanyelvük és kultúrájuk iránti elköteleződésüket. A nyelvtanulók megismerkednek az adott ország földrajz i adottságaival, történelmével, betekintést nyernek az ország gazdasági és kulturális életébe, lakóinak mindennapjaiba, életformájába, szokásaiba és gondolkodásmódjába.

Azokat a tanulókat várjuk ebbe az osztályba, akik elkötelezettek az iránt, hogy angoltudásuk a legmagasabb szintre fejlődjön.

A képzés nyelvi előkészítő évvel indul, amelynek célja, hogy megteremtse azt a biztos nyelvi alapot, amely lehetővé teszi, hogy a későbbi évfolyamokon minimum három közismereti tantárgyat angolul tanulhassanak a diákok. A nyelvi előkészítő évre azokat a diákokat várjuk, akik már haladó angol tudással rendelkeznek.

A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók a 18 angol nyelvi óra mellett magyar nyelv és irodalom (2 óra), történelem (1 óra), matematika (1 óra) és nyelvi civilizáció (1 óra) tantárgyakat tanulnak. Ezt egészíti ki a mindennapos testnevelés és a digitális kultúra heti három órában. A következő tanévtől a tanulók az angol mellett a német, illetve az olasz nyelvet választhatják második idegen nyelvként.

Ebben a képzési formában a diákok az érettségivel megszerezhetik a felsőfokú (komplex C1) nyelvvizsgát angolból, amennyiben a sikeres emelt szintű nyelvi érettségi mellett még két másik, a képzés során angol nyelven tanult tárgyból is angol nyelven érettségiznek.

5 évfolyamos, nyelvi előkészítős osztályok

A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés célja, hogy a tanulók intenzív nyelvtanulás formájában rövid idő alatt jelentős előrehaladásra tegyenek szert nyelvtudásukban, és ez megalapozza a további évek nyelvtanulását. A nyelvtanulási folyamatban figyelembe vesszük az egyes tanulócsoportok szükségleteit és a tanulók haladási tempóját.

Cél: a tanulók nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, melynek során nagy hangsúlyt fektetünk a beszédértésre, nyelvi kifejezőképesség fejlesztésére, valamint a sokszínű módszertani megközelítésre.

Alapvető célunk a tanulók kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése, amely szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, az önálló tanulás és ismeretszerzés képességének a fejlesztésével. A tanórákon alkalmazott változatos módszerekkel törekszünk fenntartani a tanulók motivációját.

A nyelvi előkészítő évfolyam végére a tanulók ki tudják alakítani önálló nyelvtanulási stratégiájukat, és megalapozott tudással és motivációval rendelkeznek az egész életen át tartó tanuláshoz.

A csoportbontást a tanév elején a haladó nyelvekből íratott szintfelmérő alapján végezzük. A szintfelmérő célja, hogy a hasonló felkészültségű tanulók kerüljenek azonos csoportba, amely nagyban hozzájárul a hatékonyabb munkához.

A nyelvi előkészítő tanév írásbeli és szóbeli nyelvi vizsgával zárul. A vizsgán mérünk minden alapkompetenciát: az olvasott, illetve hallott szöveg értését, a nyelvhelyességet, az írott szöveg létrehozását és szóbeli kommunikációt.

Célunk, hogy a tanulók élményszerűen megtapasztalják, mennyit fejlődött a nyelvtudásuk, valamint, hogy vizsgarutint szerezzenek, amely hasznos lehet az államilag elismert nyelvvizsgákon történő sikeres szerepléshez. A nálunk szervezett vizsga hozzájárul az egészséges önértékelés fejlesztéséhez is.